Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Madura yang disempurnakan maka terdapat beberapa aturan sebagai berikut :


1. Vokal /a/ mempunyai dua variasi bunyi, yaitu :

 • [a] contoh: acar (acar)

 • [â] contoh : bârâ (bengkak)

2. Vokal /e/ mempunyai dua variasi bunyi, yaitu :

 • [e] contoh: eller (incar)

 • [[è] contoh: èlong (hidung)

3. Fonem-fonem tanaspirat, yaitu /b/ ḍ/ d/ g/ j/ contoh :

 • b = bâlâng = (belalang)

 • d = dâ’deng = (linglung)

 • g = gârâmbis = (gondrong)

4. Fonem-fonem beraspirat, yaitu /bh/ dh/ ḍh/ gh/ jh/ contoh :

 • bh = bhâbâng = (bawang)

 • dh = dhândhân = (dandan)

 • ḍh = ḍhâkḍhâk = (gedor)

 • gh = ghângan = (sayur)

 • jh = jhâjjhâlâng = (laron)

5. Aksara peluncur /w/ y/ glotal/ yang timbul karena proses afiksasi, tidak ditulis seperti :

 • Tabbhuwân menjadi tabbhuân = tabuhan

 • Asapowan menjadi asapoan = menyapu

 • Èyombhâllâ menjadi èombhâllâ = akan diupahi

 • sarpa’an menjadi sarpaan = sampah

6. Aksara peluncur /w/ y/ glotal/ yang timbul pada kata asal, tetap ditulis seperti contoh :

 • orèng towa bukan orèng toa = orang tua

 • buwâ bukan buâ = buah

 • aghellâ’ân bukan aghellâân = tertawa

 • sèyang bukan sèang = siang

 • biyasa bukan biasa = biasa


Sumber : Pawitra, A. Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. 2009.